Konkurs na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”

Konkurs na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”

W celu dotarcia do jak najszerszej grupy mieszkańców województwa pomorskiego, prowadzących działalność w formie rolniczego handlu detalicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o organizacji konkursu na najlepszy produkt lokalny pn. „ Weki z Pomorskiej Spiżarni’ .

Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego, którego ideą jest wsparcie pomorskich rolników w promocji produktów wytworzonych z własnych upraw, hodowli lub chowu oraz zwiększenia zainteresowania produktami lokalnymi wśród konsumentów.

Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym do pisma regulaminie oraz stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pod adresem: www.dprow.pomorskie.eu. Konkurs organizowany jest w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                                                           Regulamin konkursu na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”

51 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”.

52 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”, zwanym dalej „Konkursem”, jest Województwo Pomorskie, zwane dalej „ Organizatorem”.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych z województwa pomorskiego, prowadza działalność w formie rolniczego handlu detalicznegqna terenie woiewództwa pomorskiego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawv z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o bezpieczeństwie żvwności i żvwienia (t.i. Dz.U. z 2020 r..poz. 2021). zwanych dalej

                                                                                                          „Uczestnikami Konkursu”.

 1. Konkurs realizowany jest na terenie województwa pomorskiego.
 2. Konkurs ujęty jest w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

                                                                                                                  53 Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. I) identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania i sprzedaży lokalnych produktów rolno- spożywczych;
  • zwiększenie zainteresowania produktami lokalnymi wśród konsumentów, a co za tym idzie wzrost ich sprzedaży;
  • zainteresowanie przetwórstwem żywności i sprzedażą produktów wytworzonych z surowców z własnej uprawy, hodowli lub chowu;
  • promowanie lokalnych, tradycyjnych            produktów żywnościowych, charakterystycznych dla województwa pomorskiego;
  • wzrost atrakcyjności województwa pomorskiego poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości zbudowanej w oparciu o lokalne produkty;
  • zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich do korzystania z rolniczego handlu detalicznego jako dodatkowej formy działalności i Źródła dochodów.

54 Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu są produkty przygotowane z surowców roślinnych lub zwierzęcych pochodzących w całości lub min. w 50% z własnego gospodarstwanp. owoców, warzyw, mięsa, ryb, nasion, kwiatów, itp. zawekowane / zamknięte w opakowania adekwatne do zgłaszanego produktu, zgodnie z 55 i 6 Regulaminu.
 2. Produkty oceniane będą w sześciu kategoriach:
  1. produkty i przetwory mięsne oraz rybne,
  2. produkty mleczne,
  3. produkty pszczelarskie,
  4. przetwory owocowe,
  5. przetwory warzywne,
  6. oleje i octy.
 3. Produkty biorące udział w Konkursie muszą być wytwarzane w sposób niemasowy. Mogą być oparte o wieloletnią tradycję, albo nowe np. identyfikujące się z obszarem jego produkcji, wytworzone w sposób przyjazny dla środowiska czy wytworzone w wyniku specjalnego procesu obróbki, itp.

55 Warunki i zasady Konkursu

 1. Do Konkursu można zgłosić po jednym produkcie w każdej z 6 kategorii zgodnie z 5 4 ust. 2 Regulaminu. W przypadku produktu w składzie którego znajdują się produkty mieszane (np. warzywno-owocowe itd.) Uczestnik Konkursu zgłasza produkt do danej kategorii na podstawie przeważającego procentowego składu zgłaszanego produktu.
 2. Z udziału w Konkursie wykluczone są produkty nagrodzone I, Il i III miejscem w poprzedniej edycji konkursu „Weki z Pomorskiej Spiżarni”.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie wraz z produktem wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, który dostępny jest na stronach internetowych www.dprow.pomorskie.eu oraz www.pomorskie.ksow.pl. Produkty dostarczone bez formularzy lub z formularzami wypełnionymi w sposób niekompletny, nieczytelny lub niezgodny z Regulaminem nie będą brały udziału w Konkursie. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia, bez odsyłania produktów.
 4. Do każdego zgłoszonego produktu należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
 5. W Konkursie oceniane będą wyłącznie produkty spełniające następujące kryteria:
  • produkty zawekowane /zamknięte w opakowania adekwatne do zgłaszanego produktu, przygotowane z surowców roślinnych lub/i zwierzęcych w całości lub min. w 50% z własnego gospodarstwa np. owoców, warzyw, mięsa, ryb, nasion, kwiatów, itp. (z wyłączeniem wody) (Uczestnicy Konkursu muszą przedstawić w opisie — załączniku nr I skład i pochodzenie produktu, w tym procentowy udział surowców z których został przygotowany);
  • produkty przeznaczone do spożycia mające formę sprzedażową, wprowadzone do obrotu i zbywane w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z art. 44a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Uczestnicy Konkursu muszą przedstawić w opisie – w załączniku nr I formę sprzedaży tj. jak, w jaki sposób i gdzie produkt jest/byf sprzedawany);
  • produkty spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz wymogów sanitarno- epidemiologicznych, w formie która umożliwi komisji konkursowej zapoznanie się z produktem, tj. jego degustację oraz ocenę jego charakterystycznych cech;
  • produkty muszą być przygotowane w sposób gwarantujący zachowanie ich walorów smakowych i zapachowych, z terminem przydatności do spożycia, który nie może być krótszy niż 10 dni od daty dostarczenia produktu.

56 Terminy nadsyłania zgłoszeń

 1. Produkty wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać w terminie od 1.10.2021 r.

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 z dopiskiem konkurs „Weki z Pomorskiej Spiżarni” lub dostarczyć osobiście na adres:

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2

Il piętro pok. 218 lub 216

 1. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu produktu wraz z formularzem zgłoszeniowym. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały ocenie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezaktualizowane dane podane przez Uczestnika Konkursu uniemożliwiające jego identyfikację, jak również za zgłoszenia opóźnione, utracone lub uszkodzone z przyczyn leżących po stronie operatorów pocztowych jak również po stronie nadawcy (nieodpowiednie zapakowanie przesyłki uniemożliwiające prawidłową dostawę).

57 Prace Komisji Konkursowej

 1. Zgłoszone produkty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny produktów w każdej z 6 kategorii konkursowych.
 3. Przy ocenie produktów Komisja weźmie pod uwagę:
 4. I) walory organoleptyczne — smak, zapach, barwa, konsystencja, tekstura;
  • prezentacie produktu — funkcjonalność, estetyka i atrakcyjność opakowania, rodzaj materiału opakowania (np. materiał przyjazny środowisku), czytelność i rzetelność etykiety produktu;
  • związek z regionem / z konkretnym miejscem — związek z kulturą, tradycją, historią miejsca, reputacja/uznanie, nazwa, wykorzystanie specyficznych lokalnych surowców, użycie lokalnych metod wytwarzania;
  • cechy charakterystyczne — cechy wyróżniające dany produkt spośród innych produktów, wyjątkowa jakość, specjalny proces obróbki, nieoczywiste połączenie składników,
  • posiadane certyfikaty, nagrody — np. certyfikat ekologiczny, nagrody w konkursach, itp.
 1. W każdym z wyżej wymienionych kryteriów produkt może uzyskać od I do 5 punktów (maksymalnie 25 pkt.).
 2. Komisja Konkursowa ma prawo nie przyjąć do oceny produktów niespełniających wymagań, o których mowa 55 i 56 Regulaminu.
 3. Rozstrzygnięcia podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców.
 4. Lista laureatów zostanie opublikowane na stronie internetowej www.dprow.pomorskie.eu w terminie do 15.11.2021 r.

58 Nagrody

 1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z kategorii. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości do wysokości

36 000,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

 1. produkty i przetwory mięsne oraz rybne

I miejsce — w wysokości 3000 zł

Il miejsce — w wysokości 2000 zł III miejsce — w wysokości 1000 zł

 1. produkty mleczne
 • miejsce — w wysokości 3000 zł
 • miejsce w wysokości 2000 zł
 • miejsce — w wysokości 1000 zł
 1. produkty pszczelarskie
 • miejsce — w wysokości 3000 zł
 • miejsce — w wysokości 2000 zł III miejsce — w wysokości 1000 zł
 1. przetwory owocowe
 • miejsce — w wysokości 3000 zł
 • miejsce — w wysokości 2000 zł III miejsce — w wysokości 1000 zł
 1. przetwory warzywne

I miejsce —w wysokości 3000 zł

Il miejsce — w wysokości 2000 zł III miejsce — w wysokości 1000 zł

 1. oleje i octy
 • miejsce — w wysokości 3000 zł
 • miejsce — w wysokości 2000 zł
 • miejsce — w wysokości 1000 zł
 1. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego i zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich, wynikających z tego tytułu zobowiązań podatkowych, wobec właściwego urzędu skarbowego. W związku z powyższym w przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród finansowych nagrodzony Uczestnik Konkursu otrzyma nagrodę finansową pomniejszoną o wysokość należnego podatku.
 2. Nagrody finansowe zostaną przekazane Laureatom Konkursu na wskazany przez nich rachunek bankowy. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to dprow@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 650.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@pomorskie.eu lub telefonicznie (58) 32 68 518 i

pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu udziału Konkursie na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni” na podstawie art. 55 ust.l pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wpieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.( tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 182 ze zm.) tj. na podstawie art. 6 ust. I pkt e RODO (w interesie publicznym), a następnie w celu archiwizacji dokumentacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z art, 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu archiwizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, tj. przez okres 25 lat, a następnie przekazane do właściwego archiwum państwowego.
 3. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 4. Osoby biorące udział w Konkursie posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia w nim udziału.

Inne postanowienia

 1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu w całości.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.
 4. Organizator nie zwraca nadesłanych produktów.
 5. Koszty przesyłki lub dostarczenia produktu ponoszą Uczestnicy Konkursu.
 6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content