Regulamin Monitoringu

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

1.    Postanowienia Ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady właściwego stosowania systemu monitoringu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starogardzie Gdańskim z siedzibą
w Starogardzie Gdańskim przy ul. Tczewskiej 25.

 

2.    Definicje:

a)      Administrator Danych Osobowych (ADO) – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim (zwany dalej PIW), w imieniu którego występuje Powiatowy Lekarz Weterynarii Tomasz Ołtarzewski,

b)     Administrator Systemu Monitoringu Wizyjnegoto pracownik lub współpracownik PIW, który zarządza systemem monitoringu wizyjnego. Administrator IT odpowiedzialny jest za nadzorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przetwarzanych w systemie monitoringu,

c)      Inspektor Ochrony Danychto pracownik lub współpracownik PIW wyznaczony przez Administratora Danych Osobowych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz nadzorowania ich prawidłowego przetwarzania w PIW,

d)     Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku monitoringu jest to wizerunek oraz sposób zachowania się,

e)      Osoba upoważniona – osoba posiadająca imienne upoważnienie lub podmiot posiadający umowę powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora w zakresie monitoringu wizyjnego,

f)      Obszar Monitoringu – Obszar objęty polem zasięgu urządzeń rejestrujących obraz w systemie monitoringu,

g)     Projekt systemu monitoringu wizyjnego – dokument zawierający plan rozmieszczenia kamer rejestrujących obraz w systemie monitoringu,

h)     Instrukcja Zarządzania Systemem monitoringu – dokument definiujący zasady zarządzania w tym zabezpieczenia, dostępu oraz udostępniania podmiotom uprawnionym zapisów z systemu monitoringu.

 

 

3.    Cel stosowania monitoringu:

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starogardzie Gdańskim monitoring wizyjny prowadzony jest w celu:

a)   zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia pracowników oraz innych osób znajdujących się na terenie PIW.

b)   zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie PIW, w tym wykrywania przypadków łamania prawa, zapobiegania kradzieżom, przemocy, dewastacjom i aktom wandalizmu,

c)    nadzoru nad bezpieczeństwem pracowników oraz innych osób przebywających na terenie PIW.

 

4.    Forma monitoringu:

Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się na terenie PIW. Kamery takie zamontowane zostały na terenie PIW. Obszary, w których zainstalowane zostały kamery, posiadają wyraźne oznaczenie w postaci piktogramów oraz komunikatów zawierających informację o monitorowaniu terenu. Piktogramy takie zamieszczone są przy wszystkich szlakach komunikacyjnych prowadzących na obszar objęty monitoringiem wizyjnym.

5.    Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym obejmuje:

d)   wizerunek osób fizycznych,

e)   sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz,

f)     czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,

g)   nr rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren PIW.

 

6.    Obszar objęty monitoringiem oraz obszar wyłączony z monitoringu:

Obszar objęty monitoringiem:

  1. Teren wokół PIW w Starogardzie Gdańskim a w szczególności:

       Plac manewrowy

       Parking dla klientów oraz brama wjazdowa od strony ul. Mickiewicza

       Parking dla pracowników oraz wejście do lecznicy

       Brama wjazdowa od strony ul. Tczewskiej oraz parking

       Fragment parkingu oraz perymetr zewnętrzy kompleksu w kierunku terenów uprawnych.

  1. Wewnątrz budynku głównego PIW w Starogardzie Gdańskim a w szczególności:

       Wejście główne do budynku oraz wejście do laboratorium wytrawiania.

 

Obszar wyłączony z monitoringu:

a.     Pomieszczenia biurowe,

b.     Laboratorium,

c.     Sala konferencyjna,

d.     Jadalnia,

Monitoring w wymienionych obszarach można stosować jeśli jego obecność podyktowana jest względem istniejącego zagrożeniem dla realizacji celu określonego w art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182)

7.    Czas przechowywania i udostępnianie:

W PIW ustala się następujące warunki przechowywania oraz udostępniania:

  1. Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający 90 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora Danych albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Po upływie okresu zbierania i przetwarzania zebrane dane są niszczone w sposób trwały.
  2. Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tylko na podstawie pisemnego wniosku danej jednostki.

8.    Zabezpieczenie danych w zakresie monitoringu:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, poufności, integralności oraz dostępności danych zapisanych w systemie monitoringu wizyjnego zapewnia się:

a)   wdrożenie właściwych rozwiązań technicznych,

b)   zabezpieczenie urządzeń oraz pomieszczenia w którym dane są zapisywane przed dostępem osób nieupoważnionych,

c)    stosowanie właściwych zabezpieczeń fizycznych.

9.    Prawa osób, których wizerunek został utrwalony:

Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje prawo do:

a)   żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,

b)   żądania do sprostowania danych – w granicach art. 16 RODO,

c)    żądanie usunięcia danych – w granicach art. 17 RODO

d)   żądania ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art.  18 RODO,

e)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,

f)     przeniesienia danych w tym uzyskania ich kopii – w granicach art.. 20 RODO.

g)   Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania wizerunku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 20 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

 

Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a ich przeglądanie odbywa się tylko w przypadku naruszenia albo podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych PIW lub też w związku ze złożoną skargą.

 

10. Podstawa prawna:

a)   art. 6 lit. c), lit. d), lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 119/1 z 4 maja 2016r.),

b)   art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182).

c)    Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Z 2004 r., nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

 

 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content